ترمز پله آلومینیومی دوبل پهن

معرفی

این نوع از ترمز پله ها از جنس آلومینیومو با عرض 9 سانتی متر و رویه پی وی سی و یک نوار شب تاب  تولید میشود . این نوع از ترمز پله قاببلیت نصب در هر قسمت از پله را دارد و به دلیل نداشتن حالت نبشی می توان در مسیر کف هم نصب نمود .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
TL3کد گروه محصول
آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو و پی وی سیجنس پروفیل
پی وی سی و نوار شب تابجنس رویه
زیادمیزان تردد
فضای داخلی و بیرونی همچون ادارات ، بانک ها برج های مسکونیمحل مورد مصرف
4 mmارتفاع
6 مترحداکثر طول
چسب پلی اورتاننحوه نصب
اطلاعات

معرفی

این نوع از ترمز پله ها از جنس آلومینیومو با عرض 9 سانتی متر و رویه پی وی سی و یک نوار شب تاب  تولید میشود . این نوع از ترمز پله قاببلیت نصب در هر قسمت از پله را دارد و به دلیل نداشتن حالت نبشی می توان در مسیر کف هم نصب نمود .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
TL3کد گروه محصول
آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو و پی وی سیجنس پروفیل
پی وی سی و نوار شب تابجنس رویه
زیادمیزان تردد
فضای داخلی و بیرونی همچون ادارات ، بانک ها برج های مسکونیمحل مورد مصرف
4 mmارتفاع
6 مترحداکثر طول
چسب پلی اورتاننحوه نصب
نقشه و اطلاعات تکمیلی