ترمز پله سمباده ای

همانطور که اسم آنها معلوم است آنها مانند سمباده هستند و به صورت پشت چسبدار تولید میشوند که پس از کندن روکش آن به راحتی به لبه پله چسبانده می شوند.
این ترمزها مخصوص فضاهای داخلی می باشد

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
سمباده و لاستیکجنسیت
بصورت پشت چسب دار تعبیه شده استنحوه نصب

2.5 و 5 سانتی

عرض

25 , 15 متری

طول

این نمونه از ترمز پله ها بصورت بوده و نحوه نصب آنها به این صورت هستند که ابتدا بستر مورد نظر را تمیز کرده و سپس پوشش چسب محصول را جدا کرده و ترمز پله را در مکان مورد نظر می چسبانید .

اطلاعات

همانطور که اسم آنها معلوم است آنها مانند سمباده هستند و به صورت پشت چسبدار تولید میشوند که پس از کندن روکش آن به راحتی به لبه پله چسبانده می شوند.
این ترمزها مخصوص فضاهای داخلی می باشد

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
سمباده و لاستیکجنسیت
بصورت پشت چسب دار تعبیه شده استنحوه نصب

2.5 و 5 سانتی

عرض

25 , 15 متری

طول
نحوه نصب

این نمونه از ترمز پله ها بصورت بوده و نحوه نصب آنها به این صورت هستند که ابتدا بستر مورد نظر را تمیز کرده و سپس پوشش چسب محصول را جدا کرده و ترمز پله را در مکان مورد نظر می چسبانید .