ترمز پله لاستیکی

این ترمز پله ها از لاستیک مسلح شده تولید شده اند که به عرض های مختلف از ۳ سانت تا ۲۰ سانت و طول آزاد می باشند. روش نصب آنها بسیار آسان است
مرحله اول : محل نصب را به عرض ترمز پله با چسب جدا میکنیم
مرحله دوم : محل چسب کاغذی زده شده روی پله را به چسب مایع آغشته میکنیم. و سپس پشت ترمز پله را نیز چسب مایع میزنیم.
مرحله سوم : پس از گذشت ۱۵ دقیقه ترمز پله را رو سنگ پله در محلی که چسب زده ایم می چسبانیم.

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
لاستیکی شیار دارجنسیت
فضا های بیرونی با تردد زیادمحل مورد مصرف
لاستیکی شیار دارجنس رویه
پشت چسب دار آلمانینحوه نصب
استاندارد 6 سانت تا 1 مترعرض
تا 6 مترطول

این محصول بصورت پشت چسب دار تهیه شده و با کندن لایه رویه چسب می توان ترمز پله را نا ناحیه مورد نظر چسباند .
ضمنا این محصول توانایی چسبانده شدن با چسب های آهن را دارا میباشد .

اطلاعات

این ترمز پله ها از لاستیک مسلح شده تولید شده اند که به عرض های مختلف از ۳ سانت تا ۲۰ سانت و طول آزاد می باشند. روش نصب آنها بسیار آسان است
مرحله اول : محل نصب را به عرض ترمز پله با چسب جدا میکنیم
مرحله دوم : محل چسب کاغذی زده شده روی پله را به چسب مایع آغشته میکنیم. و سپس پشت ترمز پله را نیز چسب مایع میزنیم.
مرحله سوم : پس از گذشت ۱۵ دقیقه ترمز پله را رو سنگ پله در محلی که چسب زده ایم می چسبانیم.

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
لاستیکی شیار دارجنسیت
فضا های بیرونی با تردد زیادمحل مورد مصرف
لاستیکی شیار دارجنس رویه
پشت چسب دار آلمانینحوه نصب
استاندارد 6 سانت تا 1 مترعرض
تا 6 مترطول
نحوه نصب

این محصول بصورت پشت چسب دار تهیه شده و با کندن لایه رویه چسب می توان ترمز پله را نا ناحیه مورد نظر چسباند .
ضمنا این محصول توانایی چسبانده شدن با چسب های آهن را دارا میباشد .