نبشی پله آلومینیومی

نصب این محصول با استفاده از چسب (چسب پلی اورتان و یا پاتکس) و هم با استفاده از پیچ صورت میگیرد .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
نبشی آلومینیومیعنوان
فضا های بیرونی و داخلی مستعد لغزندگیمحل مورد مصرف
آلومینیوم آنودایز شدهجنس
چسب و یا پیچنحوه نصب
6 سانتی مترعرض
یک متر و آزادطول
توضیحات

ترمزپله مدل آلومینیومی (نبشی پله آلومینیومی) نبشی 6 سانت از فضای جلویی پله رو می پوشاند که علاوه بر بخشیدن زیبایی خاص به پله و ساختمان باعث جلوگیری از لیز خوردن و ایجاد اسطحکاک در مواقع لیز بودن پله (بارش برف وباران و...) میشود ، این محصول مخصوص فضا های خارجی و تردد بالا است. اسکلت اصلی این ترمزپله از آلومینیوم آنادایز شده است قسمت جلویی و رویه ی محصول از نوار شبتاب سبزرنگ پوشیده شده است که برای هشدار نسبی موقع تاریکی مناسب میباشد.

نحوه نصب

نصب این محصول با استفاده از چسب (چسب پلی اورتان و یا پاتکس) و هم با استفاده از پیچ صورت میگیرد .

نقشه فنی
مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
نبشی آلومینیومیعنوان
فضا های بیرونی و داخلی مستعد لغزندگیمحل مورد مصرف
آلومینیوم آنودایز شدهجنس
چسب و یا پیچنحوه نصب
6 سانتی مترعرض
یک متر و آزادطول
توضیحات
اطلاعات

ترمزپله مدل آلومینیومی (نبشی پله آلومینیومی) نبشی 6 سانت از فضای جلویی پله رو می پوشاند که علاوه بر بخشیدن زیبایی خاص به پله و ساختمان باعث جلوگیری از لیز خوردن و ایجاد اسطحکاک در مواقع لیز بودن پله (بارش برف وباران و...) میشود ، این محصول مخصوص فضا های خارجی و تردد بالا است. اسکلت اصلی این ترمزپله از آلومینیوم آنادایز شده است قسمت جلویی و رویه ی محصول از نوار شبتاب سبزرنگ پوشیده شده است که برای هشدار نسبی موقع تاریکی مناسب میباشد.