متوقف کننده لاستیکی

کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد.
تمایز این محصول نسبت به محصولات مشابه خود در جنس آن است . این مدل با جنس تمام لاستیک تولید شده ، دلیل استفاده از جنس لاستیک بجای سایر مواد دوام بالای لاستیک در تغییرات دما است بطوری که در دمای -40 درجه و در دمای +80 درجه تغییری در حالت آن بوجود نمی آیید .

متوقف کننده خودرو کوچک

توضیحاتعنوان
لاستیک درجه یکجنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
پیچ رو پلاکنحوه نصب
16 سانتی مترعرض
50 سانتی مترطول
بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز استتوضیحات

تمام لاستیک متوقف کننده های خودرو توسط پیچ بر روی زمن نصب می شود ، به این صورت که ابتدا دو سوراخ در زمین تعبیه شده و سپس با پیچ و رو پلاک محصول در زمین محار می شود .

اطلاعات

کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد.
تمایز این محصول نسبت به محصولات مشابه خود در جنس آن است . این مدل با جنس تمام لاستیک تولید شده ، دلیل استفاده از جنس لاستیک بجای سایر مواد دوام بالای لاستیک در تغییرات دما است بطوری که در دمای -40 درجه و در دمای +80 درجه تغییری در حالت آن بوجود نمی آیید .

مشخصات فنی

متوقف کننده خودرو کوچک

توضیحاتعنوان
لاستیک درجه یکجنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
پیچ رو پلاکنحوه نصب
16 سانتی مترعرض
50 سانتی مترطول
بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز استتوضیحات
نقشه و اطلاعات تکمیلی
نحوه نصب

تمام لاستیک متوقف کننده های خودرو توسط پیچ بر روی زمن نصب می شود ، به این صورت که ابتدا دو سوراخ در زمین تعبیه شده و سپس با پیچ و رو پلاک محصول در زمین محار می شود .