کار استاپ , متوقف کننده خودرو

کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد.

متوقف کننده خودرو کوچک

توضیحاتعنوان
پی وی سی سختجنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
پی وی سی سخت بهمراه شب رنگجنس رویه
پیچ رو پلاکنحوه نصب
12 سانتی مترعرض
45 سانتی مترطول
بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز استتوضیحات

متوقف کننده خودرو بزرگ

توضیحاتعنوان
پی وی سی سختجنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
پی وی سی سخت بهمراه شب رنگجنس رویه
پیچ رو پلاکنحوه نصب
14 سانتی مترعرض
60 سانتی مترطول
بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز استتوضیحات

تمام لاستیک متوقف کننده های خودرو توسط پیچ بر روی زمن نصب می شود ، به این صورت که ابتدا دو سوراخ در زمین تعبیه شده و سپس با پیچ و رو پلاک محصول در زمین محار می شود .

اطلاعات

کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد.

مشخصات فنی

متوقف کننده خودرو کوچک

توضیحاتعنوان
پی وی سی سختجنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
پی وی سی سخت بهمراه شب رنگجنس رویه
پیچ رو پلاکنحوه نصب
12 سانتی مترعرض
45 سانتی مترطول
بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز استتوضیحات

متوقف کننده خودرو بزرگ

توضیحاتعنوان
پی وی سی سختجنسیت
پارکینگ هامحل مورد مصرف
پی وی سی سخت بهمراه شب رنگجنس رویه
پیچ رو پلاکنحوه نصب
14 سانتی مترعرض
60 سانتی مترطول
بهمراه پیچ و روپلاک برای نصب و شب رنک و برای هر ماشین 2 عدد مورد نیاز استتوضیحات
نقشه و اطلاعات تکمیلی
نحوه نصب

تمام لاستیک متوقف کننده های خودرو توسط پیچ بر روی زمن نصب می شود ، به این صورت که ابتدا دو سوراخ در زمین تعبیه شده و سپس با پیچ و رو پلاک محصول در زمین محار می شود .