پادری روکار ۱ سانتی شیار دار

نوع پادری از گروه 200 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای خارج می باشد