پادری توکار۱ سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 100 از کد 110 تا 113 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .