پادری توکار۱ سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 100 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای داخلی می باشد