پادری توکار ۱ سانتی شیار دار

نوع پادری از گروه 200 محصولات دٌرمت و مخصوص فای خارج می باشد