پادری روکار 1 سانتی فضای داخل

این نوع پادری از گروه 100 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخلی می باشد