پادری چسب دار sticky mat

 پادری چسب دار و یا پادری استیکی مت با توجه به حساسیت بسیار زیاد اتاقهای عمل , آزمایشگاه ها و کلا فضاهای بیمارستانی ,جهت جلو گیری از ورود گردو غبار ریز وآلودگی ها بسیار مهم و حیاتی میباشد.
این پادری ها که از فیلم های نازک پلی اتیلن که اغشته به چسب وبه تعداد 30 عدد که برای یک ماه کافی می باشد تولید شده است . هنگامی که افراد با کفش از روی آن رد میشوند گردو غبار کف کفش به چسب پادری چسبیده و از کفش جدا میشود.
هر روز یک برگ از آن را بر میدارند تا برای روز جدید استفاده شود . به همین منظور در گوشه آن روی هر برگ شماره ای قرار دارد که از یک تا 30 می باد و برای یک ماه استفاده میشود.

این محصول تولید کشور کره بوده و در دو اندازه (۱۱۵در ۹۰)و (۱۱۵در 66) سانتی متر موجود میباشد .

جدول مشخصات فنی

اطلاعات

 پادری چسب دار و یا پادری استیکی مت با توجه به حساسیت بسیار زیاد اتاقهای عمل , آزمایشگاه ها و کلا فضاهای بیمارستانی ,جهت جلو گیری از ورود گردو غبار ریز وآلودگی ها بسیار مهم و حیاتی میباشد.
این پادری ها که از فیلم های نازک پلی اتیلن که اغشته به چسب وبه تعداد 30 عدد که برای یک ماه کافی می باشد تولید شده است . هنگامی که افراد با کفش از روی آن رد میشوند گردو غبار کف کفش به چسب پادری چسبیده و از کفش جدا میشود.
هر روز یک برگ از آن را بر میدارند تا برای روز جدید استفاده شود . به همین منظور در گوشه آن روی هر برگ شماره ای قرار دارد که از یک تا 30 می باد و برای یک ماه استفاده میشود.

این محصول تولید کشور کره بوده و در دو اندازه (۱۱۵در ۹۰)و (۱۱۵در 66) سانتی متر موجود میباشد .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

نقشه فنی