پروفیل دکور آلومینیومی عصایی – 914

پروفیل دکور آلومینیومی عصایی با کاربری های مختلف  میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم 6063 ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلومینیوم آنودایز شدهجنسیت
6 مترحداکثر طول
پیچ یا چسبنحوه نصب
داردامکان آنودایز رنگی
7سانتی مترعرض

این محصول را می توان یا با چسب و. یا با پیچ رول پلاک ثابت نمود

اطلاعات

پروفیل دکور آلومینیومی عصایی با کاربری های مختلف  میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم 6063 ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلومینیوم آنودایز شدهجنسیت
6 مترحداکثر طول
پیچ یا چسبنحوه نصب
داردامکان آنودایز رنگی
7سانتی مترعرض
نحوه نصب

این محصول را می توان یا با چسب و. یا با پیچ رول پلاک ثابت نمود