پروفیل نبشی آلومینیومی 7 سانتی – 913

پروفیل آلومینیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض 7 سانتی متر و لبه 2 سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم 6063 ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلومینیوم آنودایز شدهجنسیت
6 مترحداکثر طول
پیچ یا چسبنحوه نصب
داردامکان آنودایز رنگی
7سانتی مترعرض

این محصول را می توان یا با چسب و. یا با پیچ رول پلاک ثابت نمود

اطلاعات

پروفیل آلومینیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض 7 سانتی متر و لبه 2 سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم 6063 ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .

مشخصات فنی

جدول مشخصات فنی

توضیحاتعنوان
آلومینیوم آنودایز شدهجنسیت
6 مترحداکثر طول
پیچ یا چسبنحوه نصب
داردامکان آنودایز رنگی
7سانتی مترعرض
نحوه نصب

این محصول را می توان یا با چسب و. یا با پیچ رول پلاک ثابت نمود