Category Archive for : ‘توکار’

پادری توکار2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 500 از کد 507 تا 509 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری توکار2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 500 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار1 سانتی شیار دارموکت فضای خارج

نوع پادری از گروه 400 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای خارج می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 300 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 300 از کد 307 تا 309 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری توکار ۱ سانتی شیار دار

نوع پادری از گروه 200 محصولات دٌرمت و مخصوص فای خارج می باشد

پادری توکار۱ سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 100 از کد 110 تا 113 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری توکار۱ سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 100 محصولات دٌرمت و مخصوص فضای داخلی می باشد