Category Archive for : ‘پرتردد’

پادری توکار2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 300 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد

پادری توکار2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 300 از کد 307 تا 309 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری روکار 2 سانتی فضای خارج

این پادری ها با رویه لاستیکی از گروه 300 از کد 307 تا 309 برای فضاهای بیرونی مناسب می باشد .

پادری روکار 2 سانتی فضای داخل

نوع پادری از گروه 300 محصولات دٌرمت و مخصوص فای داخل می باشد