در مدل نور خطی عرض ۲۰ به دلیل داشتم عرض بیشتر میتوان دو LED را در آن جای داد و نور بیشتری نیز از آن دریافت کرد از این مدل حتی میشود در کف نیز استفاده کرد


.

در مدل نور خطی عرض ۲۰ به دلیل داشتم عرض بیشتر میتوان دو LED را در آن جای داد و نور بیشتری نیز از آن دریافت کرد

از این مدل حتی میشود در کف نیز استفاده کرد

عنوان توضیحات