در مدل نور خطی عرض ۲۰ به دلیل داشتم عرض بیشتر میتوان دو LED را در آن جای داد و نور بیشتری نیز از آن دریافت کرد از این مدل حتی میشود در کف نیز استفاده کرد


در مدل نور خطی عرض ۲۰ به دلیل داشتم عرض بیشتر میتوان دو LED را در آن جای داد و نور بیشتری نیز از آن دریافت کرد

از این مدل حتی میشود در کف نیز استفاده کرد

عنوان توضیحات