• پادری آلومینیومی یک سانتی_ کد: ۱۰۰

  این دسته از پادری های مختص به فضای هایی با تردد متوسط بوده و رویه آم می توان نسبت به فضای مورد استفاده از انوع رویه های pvc و یا موکتی استفاده نمود .
 • پادری آلومینیومی یک سانتی ـ گروه:۱۵۰

  ارتفاع این پادری، ۱سانتی‌متر و شاسی آن از جنس فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه آن با موکت و PVC پوشیده می‌شود.
 • پادری آلومینیومی یک سانتی شیار دار ـ کد: ۲۰۰

  این نوع از پادری ها از جنس تمام لاستیک ساخته شده است ، رویه این مدل از پادری سوراخ هایی جهت ایجاد ترمز و حفظ پادری رویه زمین تعبیه شده است
 • پادری آلومینیومی PVC و موکت یک سانتی ـ کد: ۲۵۰

  این نوع از پادری ها از جنس تمام لاستیک ساخته شده است ، رویه این مدل از پادری سوراخ هایی جهت ایجاد ترمز و حفظ پادری رویه زمین تعبیه شده است
 • پادری آلومینیومی دوسانتی تردد بالا ـ کد: ۳۰۰

  این نوع از پادری ها از جنس تمام لاستیک ساخته شده است ، رویه این مدل از پادری سوراخ هایی جهت ایجاد ترمز و حفظ پادری رویه زمین تعبیه شده است
 • پادری آلومینیومی دو سانتی لاستیک و موکت ـ کد: ۳۵۰

  این نوع از پادری ها از جنس تمام لاستیک ساخته شده است ، رویه این مدل از پادری سوراخ هایی جهت ایجاد ترمز و حفظ پادری رویه زمین تعبیه شده است
 • پادری آلومینیومی یک سانتی لاستیک و موکت ـ کد: ۴۰۰

  این نوع از پادری ها از جنس تمام لاستیک ساخته شده است ، رویه این مدل از پادری سوراخ هایی جهت ایجاد ترمز و حفظ پادری رویه زمین تعبیه شده است
 • پادری آلومینیومی دوسانتی تردد بسیار بالا ـ کد: ۵۰۰

  این نوع از پادری ها از جنس تمام لاستیک ساخته شده است ، رویه این مدل از پادری سوراخ هایی جهت ایجاد ترمز و حفظ پادری رویه زمین تعبیه شده است
 • پادری تمام موکت با لاستیک دور ـ کد: ۶۰۰

  این نوع از پادری ها از جنس تمام لاستیک ساخته شده است ، رویه این مدل از پادری سوراخ هایی جهت ایجاد ترمز و حفظ پادری رویه زمین تعبیه شده است