مدل نور خطی عرض ۲۰ و ارتفاع ۲۰ قابلیت نصب هم به شکل عمودی و هم افقی را دارد.این مدل را برای هر نوع قوسی میتوان استفاده کرد. و از هر دو طرف قابلیت پخش نور را دارد


.

مدل نور خطی عرض ۲۰ و ارتفاع ۲۰ قابلیت نصب هم به شکل عمودی و هم افقی را دارد.این مدل را برای هر نوع قوسی میتوان استفاده کرد. و از هر دو طرف قابلیت پخش نور را دارد

عنوان توضیحات