پروفیل آلومینیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض 3 سانتی متر و لبه 1 سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم 6063 ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .


.

پروفیل آلومینیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض 3 سانتی متر و لبه 1 سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم 6063 ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .

عنوان توضیحات
حداکثر طول ۳متر
عرض 2.4 سانتی متر
جنس آلومینیوم آنودایز شده 6063 ایرالکو
نحوه نصب پیچ و چسب
امکان آنودایز رنگی دارد